Algemene verkoop en factuurvoorwaarden van BVBA VANHAN

Artikel 1

De hierna volgende verkoop- en factuurvoorwaarden zijn steeds van toepassing, behoudens andersluidende schriftelijke (wederzijds getekende) overeenkomst tussen partijen. Voor wat in deze verkoop- en factuurvoorwaarden niet voorzien is, is gewoon de Belgische wet van toepassing.

Artikel 2

Alle opmerkingen op leveringen van goederen of diensten of prestaties moeten uiterlijk binnen de acht dagen nadat ze hadden kunnen vastgesteld worden,  per aangetekend schrijven overgemaakt worden met de reden van de betwisting.

Artikel 3

VANHAN is enkel inzet verbonden en nooit resultaat verbonden. De bestuursverantwoordelijkheid blijft bij het bestuur van de opdrachtgever.

Artikel 4

Een eis tot schadevergoeding kan nooit het door VANHAN gefactureerd bedrag overschrijden. Overmacht kan VANHAN niet tegengeworpen worden.

Artikel 5

Alle bestellingen, plaatsingen, opdrachten van welke aard ook en hoe dringend ook, zelfs met dwingende en met door het Rijk met boetetarieven en strafbepalingen bedreigde data, worden enkel aanvaard in prepayement, dit betekent: eerst betalen en dan pas uitvoeren (zie bestelbon onderaan, boven de handtekening). De cliënt moet het bewijs van de volledige, ondeelbare, onverkapte storting in prepayement op een rekening van VANHAN aanreiken om een uitvoering of dienst af te dwingen.

Artikel 6

Abonnementen en jaarcontracten vervallen automatisch op datum. Het niet tijdig betalen van de vernieuwing, inclusief de jaarlijkse indexatie van 3%, ontbindt de samenwerking zonder ingebrekestelling en zonder enig initiatief van VANHAN. Vanaf dat ogenblik is VANHAN geen enkele dienst meer verschuldigd.

Artikel 7

De administratie- en dossierkost van een inkomend (overgenomen) of uitgaand (over te dragen) dossier bedraagt € 600 voor 2024, met 3% indexatie per jaar (zie de jaarlijkse prijslijst van VANHAN ter zake, te verkrijgen op eenvoudig verzoek). Iedere tolerantie die VANHAN eventueel toestaat via een door haar (schriftelijk) aangeboden aflossingsplan, is geenszins een verzaking of vermindering van haar rechten en kan nooit ingeroepen worden als een verworven recht. Het is enkel een commerciële gunst waarop ze steeds kan terugkomen, zonder opgave van redenen.

Artikel 8

In geval van faling van de cliënt is ieder contract tussen de cliënt en VANHAN van rechtswege verbroken. De boekhoudkundige stukken en bescheiden blijven steeds bij de cliënt, behoudens tegenbewijs.

Artikel 9

Een opzeg heeft onmiddellijke betaling van eventuele achterstanden tot gevolg.

Artikel 10

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Artikel 11

Mocht één van de artikels of bepalingen geoordeeld worden als niet rechtsgeldig, dan houdt dit geenszins de niet rechtsgeldigheid in van de volle overeenkomst. Het desbetreffende artikel of bepaling wordt dan vervangen door een wel rechtsgeldig artikel of bepaling die zo dicht mogelijk de economische, juridische en financiële bedoelingen van de partijen weergeeft.

Artikel 12

De cliënt die een bestelbon tekent, wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, waarmee hij volledig en onvoorwaardelijk akkoord is.

Contact

Donkelstraat 193

3700 Tongeren

012/ 23 89 06

012/ 26 21 94

tax@vanhan.be


Nederlands Français
Home Mobiele boekhouding Fiscaliteit En meer ... Op uw maat Algemene voorwaarden Contact

ON 0879-056-362 en al haar toeleveringspartners (o.a. 0429-022-090)

Bestuurders

Toon Vanderbeuken

Ludo Brepoels

Johan De Coster

Marc Vanderbeuken

Sebastien Gulpen


burgerlijke vennootschap BV VANHAN  

ON 0879-056-362

zetel Luikersteenweg 19, 3700 Tongeren
ITAA 50.764.553